Kierownik Budowy

Prawo Budowlane w większości przypadków inwestycji budowlanych wymaga powołanie nadzoru budowlanego. Proponujemy Państwu objęcie funkcji Kierownika Budowy. Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, opracowanie i wdrożenie usprawnień mających na celu poprawienie charakterystyki energetycznej budynku, doradztwo budowlane, doradztwo energetyczne, sporządzenie planu BIOZ, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia […]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Proponujemy Państwu w procesie budowlanym objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało: reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie […]