Kierownik Budowy

Prawo Budowlane w większości przypadków inwestycji budowlanych wymaga powołanie nadzoru budowlanego. Proponujemy Państwu objęcie funkcji Kierownika Budowy.

Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • opracowanie i wdrożenie usprawnień mających na celu poprawienie charakterystyki energetycznej budynku,
 • doradztwo budowlane,
 • doradztwo energetyczne,
 • sporządzenie planu BIOZ,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych,
 • dodatkowe prace wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniom inwestora,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.