Świadectwo charakterystyki energetycznej

ZAWARTOŚĆ ŚWIADECTWA
Szczegółowa metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, części budynków i lokali mieszkalnych w Polsce oraz szczegółowa zwartość świadectwa zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 ( Dz.U. 74, poz.836).

Świadectwo energetyczne podaje dla ocenianego budynku lub lokalu :

 • wskaźnik EP, który wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, odzwierciedla ilość energii zużywanej przez budynek oraz źródło w którym ta energia jest produkowana. Niski wskaźnik EP oznacza albo małe zużycie energii przez budynek, albo fakt, że część tej energii jest produkowana przez źródło odnawialne.
 • wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie budynku na energię końcową bilansowana na granicy budynku, czyli z uwzględnieniem sprawności wytwarzania energii.
 • wskaźnik wg. WT 2008 – obliczony na podstawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – stanowiący wartość referencyjną dla policzonego wskaźnika EP.

Zapotrzebowanie na energię obejmuje energię zużywaną na:

 • ogrzewanie i wentylację
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • chłodzenie

a dla budynków użyteczności publicznej dodatkowo:

 • energię na oświetlenie pomieszczeń

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

Na ostateczną cenę świadectwa charakterystyki energetycznej wypływa wiele czynników takich jak na przykład:

 • konstrukcja obiektu
 • wielkość i kształt obiektu
 • kompletność dokumentacji technicznej
 • wyposażenie techniczne obiektu

Uwaga: Wystawiając świadectwa energetyczne zawsze dokonujemy pełnych obliczeń zgodnie z obowiązującą metodologią!

Cena usługi obejmuje:

 • inwentaryzację techniczno-budowlaną / analizę dokumentacji technicznej,
 • obliczenie charakterystyki energetycznej budynku,
 • sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • przekazanie klientowi świadectwa w formie papierowej (oryginał plus kopia) oraz elektronicznej.

Jak można obniżyć koszt wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • udostępniając nam kompletną dokumentację techniczno-budowlaną obiektu,
 • udostępniając nam dokumentację na temat instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej itd.,
 • przedstawiając dokumenty (faktury, rachunki, specyfikacje) potwierdzające rodzaj użytych materiałów budowlanych oraz ich właściwości cieplnych

Aktualny Wzór

swiadectwoCharakterystykiEnergetycznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *