Świadectwo charakterystyki energetycznej

ZAWARTOŚĆ ŚWIADECTWA
Szczegółowa metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, części budynków i lokali mieszkalnych w Polsce oraz szczegółowa zwartość świadectwa zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 ( Dz.U. 74, poz.836).

Świadectwo energetyczne podaje dla ocenianego budynku lub lokalu :

 • wskaźnik EP, który wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, odzwierciedla ilość energii zużywanej przez budynek oraz źródło w którym ta energia jest produkowana. Niski wskaźnik EP oznacza albo małe zużycie energii przez budynek, albo fakt, że część tej energii jest produkowana przez źródło odnawialne.
 • wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie budynku na energię końcową bilansowana na granicy budynku, czyli z uwzględnieniem sprawności wytwarzania energii.
 • wskaźnik wg. WT 2008 – obliczony na podstawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – stanowiący wartość referencyjną dla policzonego wskaźnika EP.

Zapotrzebowanie na energię obejmuje energię zużywaną na:

 • ogrzewanie i wentylację
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • chłodzenie

a dla budynków użyteczności publicznej dodatkowo:

 • energię na oświetlenie pomieszczeń

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

Na ostateczną cenę świadectwa charakterystyki energetycznej wypływa wiele czynników takich jak na przykład:

 • konstrukcja obiektu
 • wielkość i kształt obiektu
 • kompletność dokumentacji technicznej
 • wyposażenie techniczne obiektu

Uwaga: Wystawiając świadectwa energetyczne zawsze dokonujemy pełnych obliczeń zgodnie z obowiązującą metodologią!

Cena usługi obejmuje:

 • inwentaryzację techniczno-budowlaną / analizę dokumentacji technicznej,
 • obliczenie charakterystyki energetycznej budynku,
 • sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • przekazanie klientowi świadectwa w formie papierowej (oryginał plus kopia) oraz elektronicznej.

Jak można obniżyć koszt wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • udostępniając nam kompletną dokumentację techniczno-budowlaną obiektu,
 • udostępniając nam dokumentację na temat instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej itd.,
 • przedstawiając dokumenty (faktury, rachunki, specyfikacje) potwierdzające rodzaj użytych materiałów budowlanych oraz ich właściwości cieplnych

Aktualny Wzór

swiadectwoCharakterystykiEnergetycznej