Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej opracowany na wg wzoru zawartego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 obejmuje w szczególności: Wskazanie wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Szczegółowy opis planowanych usprawnień Wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii Ocenę ekonomiczną poszczególnych wariantów realizacji przesięwzięć

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459] ZAKRES TERMOMODERNIZACJI Budynek […]

Świadectwo charakterystyki energetycznej

ZAWARTOŚĆ ŚWIADECTWA Szczegółowa metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, części budynków i lokali mieszkalnych w Polsce oraz szczegółowa zwartość świadectwa zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 ( Dz.U. 74, poz.836). Świadectwo energetyczne podaje dla ocenianego budynku lub lokalu : wskaźnik EP, który wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię […]